In het contact met elkaar, met onze klanten en cliënten, met onze samenwerkingspartners en met de samenleving, hebben we vertrouwen en transparantie nodig. Dit ontstaat niet vanzelf. Transparantie en professionaliteit zijn wat ons betreft belangrijke voorwaarden . Alleen op deze manier krijgen onze andere kernwaarden betekenis. Transparantie zet aan tot ethisch handelen, transparantie geeft inzicht en wekt vertrouwen. De gedragscode beschrijft kernwaarden die we als uitgangspunt nemen bij deze code, met daarbij een aantal aspecten en de wijze waarop Arabika Educatie en Vorming hieraan wil voldoen. Onze kernwaarden zijn (in alfabetische volgorde):

  1. Anti-discriminatie
  2. Betrokkenheid
  3. Professioneel
  4. Respectvol
  5. Transparant

Waarom een gedragscode integriteitsbeleid?

De toenemende aandacht voor integriteit is te verklaren uit een aantal ontwikkelingen in de maatschappij en het bedrijfsleven, zoals het verdwijnen van vanzelfsprekende normen en waarden en veranderende bedrijfsrisico’s. Een gedragscode is nodig om als leidraad te dienen bij de invulling van het integriteitsbeleid. Bij integriteitdilemma’s gaat het om situaties waarbij van uiteenlopende kanten aan medewerkers wordt getrokken.

Het bedrijf zelf probeert de medewerkers op diverse manieren aan te sturen. En uiteraard onderhoudt de medewerker ook allerlei privérelaties. Soms raken deze verschillende rollen en verwachtingen met elkaar in conflict. De medewerker ervaart dit als een (moreel) dilemma. Het is van belang aandacht te besteden aan dit soort kleine en grote integriteitvraagstukken en na te gaan welke rol de bedrijfscultuur hierbij speelt. Een probleem bij dit soort vraagstukken is dat er vaak een taboe op rust. Het is lastig om ze aan de orde te stellen. Van groot belang voor de organisatiecultuur is de rol van de voorbeeldwerking door alle leidinggevenden. De organisatie zoals hieronder genoemd bestaat uit de Arabika Educatie en Vorming en haar medewerkers.

De gedragscode geldt voor iedereen die in naam van de organisatie in actie komt. Dit zijn medewerkers, directie/bestuur, klanten en cliënten. Maar ook leveranciers en opdrachtgevers. Dat kunnen bedrijven of instanties zijn die werken voor of optreden namens, of in opdracht van de
organisatie. Het is noodzakelijk dat alle betrokkenen zich conformeren aan deze gedragscode. Er is vastgelegd wat onze kernwaarden zijn en wat mag en niet mag. Op sommige punten formuleren wij de code in wenselijke gedragingen, op andere punten – in het bijbehorende reglement – in ‘harde spelregels’: gebods- en verbodsbepalingen.

In de gedragscode ligt de goede interpretatie van de kernwaarden met hun aspecten bij de personen die in naam van Arabika Educatie en Vorming in actie komen. Bij het reglement van de gedragscode gaat het om de correcte naleving van de spelregels. Deze gedragscode kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het morele besef van werknemers en het organisatiebewustzijn. Wat voor medewerkers geldt, gaat uiteraard ook op voor allen die in naam van Arabika Educatie en Vorming werken.

Rotterdam, 01 mei 2015

Abdel Abali
Bestuurder