Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Arabika Educatie en Vorming B.V. gevestigd te Rotterdam, aan de Heemraadstraat 60, 3023 VR , die betrekking hebben op inkoppen van een product in de zin van of opdracht tot het verzorgen van trainingen, opzetten e/of uitvoeren van projecten, re-integratie en verzuimaanpak van (allochtone) werklozen. Van deze voorwaarden mag niet afgeweken worden tenzij deze afwijkingen schriftelijk door Arabika Educatie en Vorming B.V. zijn bevestigd.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Arabika Educatie en Vorming B.V. en de opdrachtgever komt tot stand door het ondertekenen en insturen van de daartoe bestemde offerte (per post, fax of e-mail), door, de door Arabika Educatie en Vorming B.V. en/of de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door Arabika Educatie en Vorming B.V. aan de opdrachtgever naar aanleiding van diens telefonische opdrachtverlening.

Mits er een groepsgrootte van minimaal 8 deelnemers zich heeft ingeschreven voor de desbetreffende cursusgroep.

Artikel 3 – Annulering door de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht te annuleren indien één of meer van de onderstaande situaties zich voordoet:

 1. Opdrachtnemer wijkt eenzijdig af van de gemaakte product afspraken, waarbij het voor de opdrachtgever onduidelijk is om welke reden(en) dit gebeurd is.
 2. Opdrachtnemer houdt zich zonder opgave van redenen niet aan de afgesproken tijd.
 3. Opdrachtnemer is voor een periode van minimaal eendere van totaal te investeren tijd niet aanwezig. Behalve in geval van ziekte, of familieomstandigheden en andere omstandigheden waarbij redelijkerwijze vast komt te staan dat de opdrachtnemer niet geacht kan worden de werkzaamheden te continueren. Waarbij deze niet kan garanderen dat de afgesproken producten afgeleverd kunnen worden.
 4. Er is een dreigende situatie ontstaan waardoor veiligheid van personen en/of goederen in het geding kan komen of zal komen.
 5. De samenwerking is zodanig verstoord dat er naar redelijkheid niet verwacht kan worden de samenwerking voort te zetten.
 6. De Taal-of Inburgeringsovereenkomsten hebben minimaal drie maanden looptijd gehad (deze zijn per drie maanden opzegbaar).

Artikel 4 – Annulering c.q. wijziging door Arabika Educatie en Vorming B.V.

Arabika Educatie en Vorming B.V. heeft het recht zonder opgave van redenen een opdracht te annuleren indien:

 1. Het minimaal vereiste groepsgrootte niet binnen 4 weken haalbaar
 2. Opdrachtgever eenzijdig afwijkt van de gemaakte afspraken, waarbij het voor de opdrachtnemer onduidelijk is om welke reden(en) dit gebeurd is.
 3. Opdrachtgever houdt zich zonder opgave van redenen niet aan de afgesproken tijd.
 4. Opdrachtgever is voor een periode van minimaal eendere van totaal te investeren tijd onbereikbaar. Behalve in geval van ziekte, of familieomstandigheden en andere omstandigheden waarbij redelijkerwijze vast komt te staan dat de opdrachtgever niet geacht kan worden de werkzaamheden te continueren. Waarbij ook deze niet kan garanderen dat de opdrachtnemer in staat kan worden gesteld om de producten af te leveren.
 5. Er is een dreigende situatie ontstaan waardoor veiligheid van personen en/of goederen in het geding kan komen of zal komen.
 6. De samenwerking is zodanig verstoord dat er naar redelijkheid niet verwacht kan worden de samenwerking voort te zetten.

De Taal-of Inburgeringsovereenkomsten hebben minimaal drie maanden looptijd en zijn per drie maanden opzegbaar.

Artikel 5 – Annulering

De opdrachtgever heeft het recht om tot 4 weken vóór aanvang van de werkzaamheden kosteloos naar een andere, uiterlijk 3 maanden, later te prikken datum, indien voor de opdrachtnemer ook geschikt, te verplaatsen. Bij een éénmalige verplaatsing binnen 4 weken tot 1 week voor aanvang van de werkzaamheden betaalt de opdrachtgever een bijdrage in de ontwikkelkosten van 50% over het totale bedrag van de ontwikkelkosten.

Artikel 6 – Privacy

Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de opdrachtgever worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. (AVG)

Artikel 7 – Inburgeringscontracten en faciliteiten

De Taal-of Inburgeringsovereenkomsten hebben minimaal drie maanden looptijd en zijn per drie maanden opzegbaar. De opzegtermijn is één maand.

Arabika Educatie en Vorming B.V. kan voor cursisten bepaalde faciliteiten aanbieden zoals de reiskosten, extra begeleiding en ondersteuning. Arabika Educatie en Vorming B.V. bepaalt zelf voor wie en wanneer dit nodig is. Ook kunnen cursisten, indien gewenst, een laptop in bruiklening om thuis te kunnen leren en oefenen.

Tevens draagt, op basis van haar professionaliteit, Arabika Educatie en Vorming B.V. de verantwoordelijkheid over de toetsing, examinering en de lessenopbouw.

Artikel 8 – Vervanging

Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kunnen zich, indien nodig, ten alle tijden laten vertegenwoordigen door iemand anders in de organisatie of een free-lance medewerker. Dit dient altijd schriftelijk aan de andere partij medegedeeld te worden.

Artikel 9 – Tarieven

Tarieven worden op het afzonderlijke contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vermeld, zoals deze onder artikel 2 beschreven is. Genoemde tarieven luiden in Euro’s en zijn indien van toepassing , exclusief 21% BTW (al onze cursussen zijn btw vrij) . In alle kosten waarvan in deze algemene voorwaarden geen kosten zijn vermeld geschiedt dit in het afzonderlijke contract met de opdrachtgever.

artikel 10 – Betaling

De opdrachtgever is gehouden facturen binnen vijftien dagen na factuurdatum te betalen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de afsluiting datum van de werkzaamheden. Deze afspraak geldt alleen als er geen afspraken worden vermeld in het afzonderlijk contract zoals dit onder artikel 2 genoemd is.

Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Arabika Educatie en Vorming B.V. is vereist en is een vertragingsrente verschuldigd van één procent (1%) per kalendermaand of deel daarvan.

De reiskosten en privé-kosten alsmede de verblijfskosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer tenzij anders overeengekomen wordt. Dit dient ook in het afzonderlijke contract vermeld te worden.

Alle kosten die Arabika Educatie en Vorming B.V. redelijkerwijs moet maken in verband met aan de opdrachtgever toe te rekenen tekortkomingen in nakoming van diens verplichtingen jegens Arabika Educatie en Vorming B.V. zijn voor rekening van de opdrachtgever. Daaronder zijn begrepen kosten van interne administratieve afhandeling en alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten in verband met externe (rechts)bijstand, welke minimaal vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag zullen bedragen met een minimum van € 150,- per factuur.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

Het auteursrecht, databankrecht, merkrecht, octrooirecht en alle andere rechten van intellectuele eigendom op de werkzaamheden en op alle in verband daarmee door of namens Arabika Educatie en Vorming B.V. uitgegeven folders en digitale informatie berusten uitsluitend bij Arabika Educatie en Vorming B.V. c.q. haar licentiegever(s). Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht, op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit werkzaamheden van Arabika Educatie en Vorming B.V. of haar vertegenwoordigers, berusten uitsluitend bij Arabika Educatie en Vorming B.V. c.q. haar licentiegever(s). Alle van of namens Arabika Educatie en Vorming B.V. in het kader van de werkzaamheden verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de opdrachtgever of zijn organisatie. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de verkregen informatie / materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van Arabika Educatie en Vorming B.V.. De overeenkomst met de opdrachtgever strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom ten aanzien van de werkzaamheden en de in het kader daarvan door of namens Arabika Educatie en Vorming B.V. aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Arabika Educatie en Vorming B.V. verplicht zich de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien deze werkzaamheden namens Arabika Educatie en Vorming B.V. door een derde worden verzorgd, aanvaardt Arabika Educatie en Vorming B.V. slechts aansprakelijkheid voor die derde voor een handelen of nalaten van die derde tijdens de werkzaamheden zelf, onverminderd het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van Arabika Educatie en Vorming B.V.. Arabika Educatie en Vorming B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de verkregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Arabika Educatie en Vorming B.V.. De eventuele aansprakelijkheid is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de opdrachtgever aan Arabika Educatie en Vorming B.V. voor de werkzaamheden verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In geen geval is Arabika Educatie en Vorming B.V. aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

Artikel 13 – Vertrouwelijkheid

Arabika Educatie en Vorming B.V. zal ten aanzien van het gebruik van voor de werkzaamheden verstrekte of ter kennisgenomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd.

Artikel 14 – Klachtenprocedure

Arabika Educatie en Vorming B.V. doet er alles aan om de kwaliteit van haar producten te waarborgen. Mocht de opdrachtgever desondanks ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich hieromtrent schriftelijk richten tot Arabika Educatie en Vorming B.V. de Heemraadstraat 60, 3023 VR Rotterdam.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen Arabika Educatie en Vorming B.V. en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.